İNTERNET TEMELLİ TELEVİZYON TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ (IPTV-DER)  2014 – 2016 DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI

VİZYONUMUZ

Sektörümüzü ve üyelerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş bir meslek birliği hüviyetiyle tüm sektör bileşenleriyle “Bütünleşik” olarak, Profesyonel bir “Çağdaş Kurum” kimiğiyle; yalnız “Ulusal Pazar”da değil; Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Avrupa’da, Avrasya’da, Kafkasya’da, Türki Cumhuriyetler’de, Uzak Doğu’da, Asya’da, Amerika’da ve “Küresel Pazar”da temsil etmek; sektörümüzün ve üyelerimizin gelişimleri ve kazanımları için “Küresel – Uluslararası Boyut”ta, var olmak, etkin olmak, gündemi belirlemek.

MİSYONUMUZ

 • Ülkemizde, iletişim alanında faaliyet gösteren kuruluşları biraraya getirerek mesleki dayanışmayı sağlamak.
 • Sektörde standartların oluşmasına katkıda bulunmak, uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlarla teknik işbirliklerini geliştirmek ve sektör firmalarına gerekli teknik, mesleki, profesyonel eğitimleri vermek.
 • Fuar, sergi, sempozyum, kongre, zirve ve forum gibi sektörel etkinlikleri destekleyerek gelişmeleri yakından takip etmek, üyelerimizle paylaşmak.
 • Sektörde, güvenilir ve güncel “Teknik Raporlar”, “Pazar Araştırmaları” ve “Yatırım Raporları” hazırlamak.
 • Ar-Ge Çalışmaları; “Ürün Test Çalışmaları” ve “Teknik Laboratuvar” çalışmaları yapmak.

 

 • TÜBİTAK, TTGV ve KOSGEB gibi kurumların işbirliğiyle; üyelerimizin    Ar-Ge çalışmalarına yardımcı olmak.
 • Ülkemizdeki teknokent ve teknoparklardaki kuruluşlarla işbirliği yaparak Avrupa Birliği’nin İstihdamı Arttırıcı Proje Hibeleri’nden yararlanmak.
 • İlgili kamu kuruluşlarını periyodik olarak, doğrudan görüşmeler, yazışmalar, raporlar şeklinde bilgilendirmek, aydınlatmak.
 • Sektörümüzde ve üyelerimiz arasındaki “Haksız Rekabeti” önleyerek “Meslek Ahlakı”nın pekişmesine ve sektör firmaları ile üyelerimiz arasındaki dayanışma ve işbirliklerine katkıda bulunmak.
 • Teknik ve mesleki yayınlarla sektörümüzü ve üyelerimizi sürekli olarak bilgilendirmek.
 • Medya kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • Globalleşen dünyada uluslararası benzer mesleki kuruluşlarla etkin işbirlikleri kurmak, ortak çalışmalar yapmak ve sürekli iletişimde bulunmak.

ÇALIŞMA GRUPLARI / KOMİSYONLARI OLUŞTURULMASI

Ülkemizin önemli bir meslek kuruluşu olma yolunda hızlı, aktif Çalışma Grupları / Komisyonlar oluşturulmalıdır. Oluşturulacak Çalışma Gruplarına asil ve yedek yönetim kurulumuzun yanında üyelerimizin de aktif katılımı sağlanmalıdır.

TEŞKİLATLANMA KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Geçmiş dönemin birikimi çerçevesinde Teşkilatlanma Çalışma Grubu, tam yetkili bir Yönetim Kurulu Üyesinin gözetim, denetim ve eşgüdümünde şu faaliyetlerde bulunmalıdır:

 • Uluslararası ilişkiler.
 • Ulusal ilişkiler (Kamu + Özel Sektör + Sivil Toplum Kuruluşları).
 • Medya / tanıtım, halkla ilişkiler.
 • İlgili meslek kuruluşları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası Meslek Kuruluşlarıyla ilişkiler kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak .
 • Kamu kurumlarıyla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak, (özellikle Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, BTK, İK, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, KOSGEB, Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartlar Enstitüsü gibi temel kurumlar).

Bu bağlamda; 2014 – 2016 Çalışma Döneminde, kurumsal ve bireysel üye sayımızı en az “200”e çıkarmayı ana hedef olarak belirlemeliyiz.

MEDYA İLİŞKİLERİ – TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUBU

 • Faaliyetlerimizi ulusal, bölgesel, yerel medya ve ajanslar kanalıyla daha da geliştirmek.
 • Sosyal ve profesyonel etkinlikler, kongre, forum, sempozyum, zirve, sergi ve fuar gibi etkinliklere aktif katılmak için çalışmalar yapmalı.
 • Broşür ve bültenler yayımlamak ve online ortamda yayınlarla çalışmalarımızı daha ileri boyutlara götürmek.
 • IP Media Dergisi ile (Derneğimize sıfır maliyet getirecek şekilde) bir protokol çerçevesinde, özet İngilizce tanıtımların bulunduğu 3 aylık bültenler yayımlamak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Uluslararası çalışma grubu tam yetkili bir yönetim kurulu üyesinin gözetim denetim ve eşgüdümünde faaliyetlerde bulunur;

 • Uluslararası Kamu ve meslek kuruluşları ile ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi.
 • Uluslararası Meslek Kuruluşları ile etkin işbirlikleri gerçekleştirmek ve sürekli iletişimde bulunmak, ortak faaliyetler gerçekleştirmek.
 • Uluslararası kuruluşlar ile üyelerimiz arasında yakın ilişkiler kurulmasına yardımcı olmak.
 • Uluslararası platformlarda derneğimizin ve üyelerimizin faaliyetlerinin tanıtımını sağlamak, ortak projelerin yapılmasına öncülük etmek.

 

FİNANS KAYNAKLARI KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Tam yetkili bir Yönetim Kurulu Üyemizin denetim, gözetim ve eşgüdümünde “Acil Finans Kaynakları Oluşturma Komisyonu / Çalışma Grubu”

2012-2014 yılı için belirlenmiş bütçemizin kaynaklarını üretmek, yaratmak ve arttırmak zorundayız.

Dernek gelirlerimiz;

 • Mevcut üye aidatları
 • Yeni üye aidatları

gibi ana bileşenlerden oluşmaktadır.

Ulusal ve uluslararası platformlarda derneğimizin tanıtım ve temsili için yeni gelir kaynakları gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun asil ve yedek üyeleri ve kuşkusuz tüm üyeler, özellikle bağış yaparak derneğimizi güçlendirmelidirler.

Projelerimizi hayata geçirecek yeni bağış modelleri oluşturmalıyız. Profesyonel personelimizin maaşı, derneğimiz tarafından karşılanmalı ve yeni profesyonel kadrolar alarak derneğimizi ayağa kaldırmalıyız.

Bunun için IPTV-DER bağış sistemini şöyle oluşturmalıyız;

 • PLATİN BAĞIŞ SERTİFİKASI
 • ALTIN BAĞIŞ SERTİFİKASI
 • GÜMÜŞ BAĞIŞ SERTİFİKASI

ile bağış yapan üyelerimizi de teşvik etmiş oluruz.

Bağış yapan üyelerimizi web sitemizde ve diğer yayınlarımızda açıklamalıyız.

EĞİTİM  KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Tam yetkili bir Yönetim Kurulu Üyemizin, gözetimi, denetimi ve eşgüdümünde oluşturulacak “IPTV-DER EĞİTİM FAALİYETLERİ ÇALIŞMA GRUBU” bu çalışmaların temel güvencesini oluşturacaktır.

Eğitim alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Üyelere Genel Eğitim
 • Sektör Kuruluşlarına Genel Eğitim

 

Yazılı ve online ortamda eğitim notlarını yayınlayarak / yayımlayarak eğitim, sektör firmalarına daha yaygın bir şekilde yansıtılmalıdır.

Aynı şekilde, sektörde yapılacak Panel / Forum / Kongre / Sempozyum vb. etkinliklerde aktif olarak yer alarak tanıtımımızı yapacağımız gibi sosyal sorumluluk anlayışına da katkı sunmuş olacağız.

TEKNOLOJİK AR-GE KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Burada yine tam yetkili bir Yönetim Kurulu Üyemizin gözetimi, denetimi ve eşgüdümünde çalışacak “IPTV-DER Teknolojik Ar-Ge Komisyonu” önemli roller üstlenecektir.

İlgili bakanlıklar, Tübitak, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Akreditasyon Kurumu, diğer kardeş kuruluşlar ve Uluslararası boyutta ilişki kuracağımız kurum / kuruluşlarla geliştireceğimiz ortak projeler çalışmalarımıza hız ve yaygınlık kazandıracaktır.

İŞ ve MESLEK ETİĞİ KOMİSYONU / ÇALIŞMA GRUBU

Küresel Pazarda başarılı olabilmenin temel koşulları olarak belirlenen temel ilkeler;

“Doğa / Çevre / İnsan / Gençlik / Gelecek / İstihdam Dostu” olmaktan geçmektedir.

Bu ilkeler çerçevesinde oluşturulacak çalışma grubu, yine tam yetkili bir Yönetim Kurulu Üyemizin gözetimi, denetimi ve eşgüdümünde çalışacaktır.

“İş ve Meslek Etiği Komisyon / Çalışma Grubu” bu görevini ilgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, akademik kurumlarla işbirliği içinde yürütmeli, sektör standartlarını tanımlamalı, belirlemeli, yayımlamalı ve benimsetmelidir.

Kuşkusuz tüm bu çalışmalar Onur Kurulumuzun da denetiminde daha büyük anlam kazanacaktır.

SONUÇ

Bu çalışma gruplarımızla derneğimizi; SEKTÖRÜN TÜSİAD’I boyut ve niteliğine ulaştırabilmek yolunda çok önemli adımlar atması gerektiğine ve atacağına inanıyoruz.